Условия за ползване

Условия за ползване на уебсайта „Аркадия Имоти“ („Сайт“)

Използвайки този уебсайт вие приемате тези условия

Вашият достъп до и използването на Сайта се подчинява на изложените тук Условия за ползване и всички приложими закони и регулации. Осъществявайки достъп до и използвайки Сайта вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване и признавате, че всякакви други споразумения между вас и "Аркадия -Ка Естейт" ЕООД, касаещи тази материя, се заменят от Условията. Ако вие не сте съгласни и не приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване, моля напуснете Сайта.

Собственост над Съдържанието

Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не ограничаващо се до, целия текст и всички изображения („Съдържание“) са със защитени авторски права и са собственост на "Аркадия -Ка Естейт" ЕООД или други организации. Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго. Всяко Съдържание, което е търговска марка, лого или марка на услуга е също регистрирана или нерегистрирана търговска марка на "Аркадия -Ка Естейт" ЕООД или други организации. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на Съдържанието, е изрично забранено.

Използване на Сайта

"Аркадия -Ка Естейт" ЕООД ви оправомощава да използвате Сайта, както следва:
• вие може да записвате на вашия запаметяващ носител Съдържание, но само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;
• не може да използвате изображения на хора или места без изричното писмено разрешение на "Аркадия -Ка Естейт" ЕООД;
• не може да разпространявате, променяте (редактирате), копирате (освен по начина, упоменат по-горе), предавате, излагате, възпроизвеждате, репродуцирате, публикувате, давате под наем, създавате вторични материали на базата на, прехвърляте, продавате или по какъвто и да е друг начин използвате Съдържанието без изричното писмено разрешение на "Аркадия -Ка Естейт" ЕООД;
• забранено е използването на Сайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона – "Аркадия -Ка Естейт" ЕООД пълно ще съдейства на всеки правоналагащ орган или съд при поискване или изискване към "Аркадия -Ка Естейт" ЕООД да разкрие идентичността на всеки, който изпраща или предава такава информация или материали; и
• забранено е използването на Сайта с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти.

Дискретност на личната информация

Каквато и да е лична информация (примерно, вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която изпращате на Сайта чрез електронна поща или по друг начин ще бъде използвана от "Аркадия -Ка Естейт" ЕООД в съответствие с приетата от Сайта Политика за защита на личната информация. Всяка друго съобщение или материал, който изпратите на Сайта, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

Без гаранции

ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПОДЛЕЖИ НА ПЕРИОДИЧНИ ПРОМЕНИ И СЕ ПРЕДОСТАВЯ ТАКОВА, КАКВОТО Е, БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ТОЧНО ИЗРАЗЕНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРСИАЛНОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ЗА ПРАВАТА ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на косвени гаранции, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до вас. Без да ограничава гореизложеното "Аркадия -Ка Естейт" ЕООД не гарантира, нито поема отговорност, че начинът, по който вие може да използвате каквото и да е Съдържание, няма да наруши правата на трети страни, нито че Съдържанието е правилно, пълно или актуално. Допълнително, във връзка с каквито и да са дискусии, чат сесии, изпращане на съобщения, предаване на дигитална информация от какъвто и да е вид, списъци със съобщения и други подобни, "Аркадия -Ка Естейт" ЕООД не поема никаква отговорност, породена от материал с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или какъвто и да е материал, който установява или окуражава поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона; когато материалът се намира на такова място в Сайта.

Ограничения на отговорността

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК. НИТО "Аркадия -Ка Естейт" ЕООД`, УЧАСТВАЩИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО ИЛИ ДОСТАВКАТА НА ТОЗИ САЙТ, СА ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА СА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е ДРУГ НАЧИН СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОСНОВАНИЕТО Е ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ФИГУРА, ДОРИ АКО Е ИМАЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ВРЕДИ ДА ВЪЗНИКНАТ. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на определени щети, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до вас.

Връзки към уебсайтове на трети страни

Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от "Аркадия -Ка Естейт" ЕООД. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. "Аркадия -Ка Естейт" ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. Без да ограничава гореизложеното "Аркадия -Ка Естейт" ЕООД специално ограничава отговорността си, ако тези сайтове:
• нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни;
• са неправилни, непълни или подвеждащи;
• не отговарят на условията за комерсиалност или пригодност за определена цел;
• не осигуряват необходимата сигурност;
• съдържат вируси или други деструктивни характеристики от този тип; или
• са опозоряващи или оклеветяващи.
Освен това връзката към такива сайтове не предполага, че "Аркадия -Ка Естейт" ЕООД одобрява съдържанието или продуктите и услугите, които се предлагат на тях. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск и без разрешението на "Аркадия -Ка Естейт" ЕООД.

Промяна на Условията

"Аркадия -Ка Естейт" ЕООД може по всяко време, без предизвестие, да промени тези Условия за ползване чрез актуализиране на този документ. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за вас.

Закони и юрисдикция

Тези Условия за ползване и вашето използване на Сайта са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с тези Условия въпроси приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Copyright 2016 "Аркадия -Ка Естейт" ЕООД. Всички права запазени.